I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Właścicielem sklepu oraz strony www.hcgpower.pl Karina Glebko Hcg Power ul.Ciesielska 6, 81-193 Gdynia NIP 9452084891  REGON 522628734

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operatorem strony internetowej www.hcgpower.pl jest właściciel.

2. Sklep internetowy umieszczony na stronie internetowej www.hcgpower.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów z branży dietetycznej za pośrednictwem sieci internetowej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu co odzwierciedlone jest złożeniem oświadczenia woli poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka w procesie zamawiania produktu.

6. Ceny produktów widoczne na stronach www.hcgpower.pl są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które to są podane oddzielnie przy opisie oferty.

7. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome lub Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w sklepie internetowym www.hcgpower.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronach sklepu.

2. W celu dokonania zakupu wymagane jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. W szczególności zaś podanie imienia,nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz aktualnego adresu e-mail. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.

3. Sprzedający zobowiązany jest do realizacji zamówienia po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówień w przypadku : 

a) nieprawidłowego bądź nie kompletnego wypełnienia formularza zamówienia w szczególności braku wszystkich danych potrzebnych do jego zrealizowania.

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia z zaznaczeniem opcji przedpłaty.

c) nieodebraniem przesyłki w wyznaczonym terminie przy opcji płatności przy odbiorze.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na linku – http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq…

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie hcgpower.pl produktów oraz ich odesłania, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

V. METODY PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane są na konto bankowe prowadzone przez Millenium Bank na rachunku nr 86 1090 1102 0000 0001 5075 3918  : Właściciel – Karina Glebko

Istnieje również możliwość opłacenia towarów przy odbiorze przesyłki. Metoda ta może być dostępna tylko dla wybranych przez Sprzedającego produktów a nie dla pełnej oferty firmy. Informacja o możliwości skorzystania z tej formy płatności będzie uwidoczniona przy opisie produktu lub może być uzgodniona e-mailowo.

VI. OBSZAR OBOWIĄZYWANIA OFERTY

1. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, udostępnianiem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.  

3. Ściąganie, kopiowanie, udostępniani treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.

4.Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

5. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem www.hcgpower.pl stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem strony ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.
7. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.
8. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, o których mowa zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie www.hcgpower.pl obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
– dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;
– sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;
– brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany;
– prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;
– termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;
– inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie www.hcgpower.pl obok tego ebooka).  

9. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka: – umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie www.hcgpower.pl, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
11. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
12. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
13. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt 10powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.

14. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.   

 

VIII. Wskazówki techniczne

1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.

2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.

3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie może służyć do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP.

Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do właściciela strony za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@hcgpower.pl

6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników. 

7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone.

8. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach zgodnych z prowadzoną działalnością. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

9. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

10. Na stronie może być wykorzystywana technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@hcgpower.pl

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie aktualne przepisy prawne.